HYPPY

Teemahanketta toteuttaa tällä hetkellä yhdeksän eri toimijaa. Tulossa on aitaa ja varastotilaa kennelyhdistyksen harjoituskentälle, kotalaavua, järven niittokonetta, kylän uimarannalle uusia aktiviteetteja, wc-tiloja, kulttuuriperinneopasteita, nykyaikaista kokoustekniikkaa sekä toimitilojen katon korjausta.

Miksi hyppy? Synonyymisanakirjan mukaan hyppy tarkoittaa ponkaisua, loikkaa, pompahdusta, ponnahdusta, hyppäystä tai mm. harppausta. Kaikki ne sanat kuvaavat hyvin kotiseutunsa kehittäjien ideoiden lennokkuutta ja eteenpäin vievää asennetta.

Monessa yhdistyksessä näin korona-ajan jo hellittäessä tunnutaan kaipaavaan jonkinlaista hyppyä. Uuden idean tuomaa innostamisen loikkaa toiminnan jatkamiseksi ja ennen kaikkea sen kehittämiseksi. Onnistuneen hypyn toteutumisella toivotaan olevan alkuperäistä ajatustaan suuremmat vaikutukset. Hyppy kantakoon ennätystulokseen!

Mikä on teemahanke?

Leader -hankkeen toteuttaminen voi tuntua myös varsinkin uusilta hakijoilta hypyltä tuntemattomaan. Teemahanke on kuitenkin hyvä tapa tutustua tähän maaseudun kehittämisen toimintatapaan. Me täällä Leaderissä jo tiedämme, että selkeän suunnitelman ja hyvin tehdyn pohjatyön avulla hankkeesi menee ihan hypähdellen maaliin. Ja jokaisessa teemahankkeen pompussa olemme tarpeen tullen mukanasi.

Hyppy -teemahankkeessa tuemme yleishyödyllisille yhdistyksille pieniä investointeja. Investointeja, joilla paikalliset yhdistykset voivat vilkastuttaa oman elinympäristönsä ja kotiseutunsa viihtyisyyttä, lisätä sen elinvoimaa tai pitovoimaa sekä houkutella mukaan lisää toimijoita. Alueen toimijat tietävät parhaiten, millaista hyppyä omassa ympäristössä parhaillaan kaivataan.

Tässä joitain hyppyesimerkkejä ajattelun innostajaksi

Kylänraitti kaipaa pientä hyppyä. Ehkäpä yhteisötaidetta, kivat tervetuloportit, persoonallinen bussipysäkki tai muu vastaava taukopaikka. Tai merkitty ulkoilureitti, viitoituksia, selfiekehyksiä kauniisiin maisemiin, kunto- tai leikkipaikka tai monipuolinen kierrätyspistekylälle. Miksei vaikka sähkölataustolppa tai etätyöpiste kylätalolle.

Harrastetoiminta kaipaa pientä hyppyä. Kokoontumispaikan keittiötäkin kun hieman remontoisi niin voitaisiin pitää matkailijoiden kanssa perinneruokakursseja. Laituri uimarannalla lisäisi sen käyttöä ja kota palvelisi poikkeavia veneilijöitä. Lentopallokenttää on jo pitkään toivottu. Välinelainaamoon voisi jotain uutta hankkia. Kylästudio tai -teatteri olisi se meidän juttu!

Turvallisuuden parantaminen kaipaisi pientä hyppyä. Hankitaan iskurit sinne missä väkeä liikkuu. Parannetaan kokoontumispaikkaa esteettömäksi. Kohennetaan piha-alueita turvallisemmiksi.

Tapahtumajärjestäminen kaipaisi pientä hyppyä. Grillit ja parillat ruuanlaittoon. Teltta suvivään vaihteluihin. Äänentoistoa parantamalla saadaan tieto kuulolle. Varaston rakentaminen tai kontin hankkiminen auttaisi tarvikkeiden säilömisessä. Ideoi itse lisää!

Kustannusarvio voi olla 1000- 8 000 euroa. Tukiprosentti on 50 %. Hakijan tulee olla yleishyödyllinen yhdistys. Omavastuuosuutta voi korvata osin talkootyöllä.

Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on 1.5.2022-30.4.2023. Kaikki toimenpiteensä hakija hakee maksatukseen yhdellä kertaa. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa eikä tehdä muutoksia. Miettikää siis ideaanne yhdistyksessä porukalla ja olkaa meihin päin yhteydessä. Hakuaika on 21.2.2022 asti.

Yhdistysten hyppyideoita innolla odottaen,
Leena
hankeneuvoja

Oopperan käärme teos Kankaanpään taidekehällä

Teemahankkeen hakuohjeet 

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Leader Pohjois-Satakunta ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Leader-toimisto vastaa toimenpiteiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta.

Hakuprosessin kulku

 1. Yhdistyksellä on idea, jonka sopivuudesta teemahankkeeseen ollaan yhteydessä Leader Pohjois-Satakuntaan.
 2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan Leader toimiston ohjeiden mukaan hankesuunnitelma kustannuslaskelmineen ja muine liitteineen sekä täytetään hakemuslomake.
 3. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Leader Pohjois-Satakunnan toimistolle viimeistään ma 21.2.2022. mennessä.  Haku on jo auki!
 4. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet maaliskuun kokouksessaan.
 5. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään huhtikuun alussa tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Pohjois-Satakunnalta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta. Samassa tilaisuudessa järjestetään koulutusta hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.
 6. Leader-toimistosta lähetetään kaikki alahankkeet sisältävä hakemus Satakunnan ELY-keskukseen.
 7. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan vasta, kun on saanut Leader Pohjois-Satakunnalta siihen luvan.
 8. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun yhdellä kertaa. 

Aina voi olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista ja toteuttamista varten.

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueelle. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus paikalliseen kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Hankkeen hakijan innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. 

Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Hyväksyttyjä hakemuksia pitää olla vähintään kolme, jotta teemahanke toteutuu. 

Leader Pohjois-Satakunnan hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Leader Pohjois-Satakunnan hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä.

Valintakriteerit

Hyväksyttävyyskriteerit (kaikkien täytyttävä)

 1. Leader Pohjois-Satakunnan -strategian mukaisuus
  2. Paikallislähtöisyys
  3. Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
  4. Pyrkimys luoda uutta

Teemahankkeen kriteerit (vähintään neljän täytyttävä)
1. Hankkeen tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden parantaminen
2. Hanke parantaa alueen pitovoimaa
3. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta
4. Hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta
5. Hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä
6. Hanke aktivoi uusia toimijoita maaseudun kehittämiseen
7. Hanke huomioi kestävän kehityksen arvot
8. Hanke hyödyntää paikallisia vahvuuksia ja/tai ottaa huomioon aiemmat alueella toteutetut hankkeet

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikoko on 500 € ja maksimikoko 8 000 €.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman montaa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi olemassa oleva reitistö tai muut palvelut.

Alahankkeiden tukiprosentti on 50 %.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennustarvikkeet
 • rakentamiseen liittyvien koneiden ja kaluston vuokraus
 • ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja jne)
 • kone-, laite-, väline- ja kalustohankinnat
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta
 • talkootyö ja kohtuullinen talkootarjoilu

Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. Ole heti yhteydessä ideasi kanssa Leader toimistoon, jotta saat kustannusarvion laadittua vaaditulla tavalla heti ensi kerrasta.

Hyväksyttyjen hankkeiden edustajille pidetään aloitustilaisuus, jossa käydään läpi hankkeen toteutukseen ja maksatuksen hakemiseen liittyvät asiat. Teemahankkeessa mukana olevat eivät voi tehdä muutoksia hankesuunnitelmaan. Talkootyö hyväksytään osaksi investointeja, ja sen määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Kukin alahanketoteuttaja hakee kaikki toimenpiteensä maksatukseen yhdellä kertaa. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen annettujen ohjeiden mukaisesti myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Ruokaviraston lomakkeella 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma). Lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelman täyttöohje) on myös tästä linkistä saatavilla.

Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät sekä aikataulu Kerro siis mahdollisimman tarkasti, mitä aiotte hankkia tai tehdä ja kuka hankkeesta hyötyy. Keksi alahankkeellesi kuvaava, lyhyen ytimekäs nimi ja kirjoita se hakemukseen! Lataa hankesuunnitelmapohja tästä (doc)
 • kustannusarvio. Tämä on hankkeesi kingi, jonka laatimisessa tulee olla erityisen tarkkana. Leader -toimistoon kannattaa olla heti idean kanssa yhteydessä, jotta kustannusarvio voidaan laatia vaaditun mukaisena heti alkumetreillä. Kustannusarvion liitteenä on oltava hintatietodokumentointi.
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • yhdistyksen säännöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta
 • Talkootyösuunnitelma lomake 3306f, jos hankkeessa on talkoita
 • jos kyse on rakentamisesta, alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio
 • Indikaattorilomake 3306Dind
 • hintavertailu (mallilomake) ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta
 • mahdolliset luvat ja sopimukset, jos hankkeessa sellaisia tarvitaan
 • selvitys alv-velvollisuudesta, mikäli hakija on alv-velvollinen

Neuvomme mielellämme tarvittavien liitteiden kanssa ja hankesuunnitelman laadinnassa. Ota rohkeasti aina yhteyttä!

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Leader Pohjois-Satakuntaan 21.2.2022 mennessä. Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan.

Hakemukset voi toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen aktiivinen.pohjois-satakunta@kankaanpaa.fi, tuomalla toimistollemme Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää tai postitse Leader Pohjois-Satakunta / teemahanke Hyppy, PL 36, 38701 Kankaanpää. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Vinkkilista hakijoille:

 • Mieti järkevä kokonaisuus –ei liian pieni, ei liian iso
 • Hanki luvat suostumukset, sopimukset tms. jo hakuvaiheessa
 • Varaudu PITKÄÄN väliaikaisrahoitukseen!
 • Mieti riskit –niitä on aina –varasuunnitelmia on hyvä olla
 • Arvioi talkootyö sopivaksi –tunnista vaikutus omaan rahoitukseen

 

Viestintä

Hyppy -teemahankkeesta tiedotetaan Leader Pohjois-Satakunnan kotisivuilla ja somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram) sekä suoralla sähköpostitiedotuksella. Hakijan tulee tiedottaa hankkeestaan omissa kanavissaan ja toimittaa myös kuvamateriaalia Leader Pohjois-Satakunnan käyttöön. Somessa käytetään hastageja #sankariyhdistykset #maaseuturahasto #leaderpohjoissatakunta #teemahanke

Nakkilan kunnan rakennusmestari Teemu Harjunen (vas.), Nakkilan Nastan B-juniorit Arttu Väliviita, Veeti Matomäki, Konsta Leppänen ja Aatu Bärlund sekä Nakkilan Nastan puheenjohtaja Antti-Matti Kivelä Nakkilan tekonurmikentällä

Maksatusta hakevat

Maksatusta tekeville maksulomake teemahankkeelle 3318 ladattavissa Ruokaviraston sivuilta. Painike yläpuolella. Kustannukset täytetään kohtaan 8.

MUITA Lomakkeita toteuttajille