HANKEHAKIJALLE

HUOM YHDISTYSTOIMIJA YMS.! LUE TÄMÄ ENSIN (kirjoitettu 13.3.2024). Uuden rahoituskauden tukimuodot aukeavat parhaillaan portaittain. Näille sivuille koottu uusista tukimuodoista perustiedot. Mikäli Ruokavirastoon johtava linkki tekstien lopussa ei toimi, on se merkki siitä, ettei tukea vielä voi hakea. TIEDOT päivittyvät kun niitä lisää saadaan. MAKSATUKSEN haku ei ole vielä mahdollista.

Sinulla on idea ja tarve. Asia, joka kaipaa muutosta. Voisiko siitä rakentaa Leader-hankkeen?

Hyvän hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Tarve voi olla mm. toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Tuloksena syntyy aina jotain uutta!

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa. Tutustu myös sivuun maaseutu.fi!  

Yhteistyötuet

Yhteistyöhanke/ yleishyödyllinen kehittäminen

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
 • kylien kehittämis- ja ilmastotoimiin
 • kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
 • maisema- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen
 • ympäristön ja vesien suojeluun
 • luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen
 • selvityksien ja suunnitelmien laatimiseen
 • koulutukseen
 • tiedonvälittämiseen

Tukea myönnetään linjauksemme mukaisesti pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. Tutustu lisää tukimuotoihin Ruokaviraston sivuilta. Painike alla. Sinun ei tarvitse huolehtia hankemuodon valinnassa, Leader-ryhmä auttaa kyllä tässä.

Tyttö ja poika harjaavat hevosta.
Niinisalon Ratsastajien "Perinnetykkivaljakko" -hankkeessa koulutetaan maailmanlaajuisestikin harvinaista hevostoimintaa nuoremmille hevosharrastajille.
Kovelahden Nousula Ikaalisissa
Kylätalo Nousula, Ikaalisten Kovelahden kylässä on monipuolinen kylän eri toimijoiden harraste- ja kokoontumispaikka ympärivuotisesti.

Yleishyödyllinen investointihanke

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan
 • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai korjaamiseen
 • energiatehokkuutta ja energiaa säästäviin investointeihin
 • luonnon monimuotoisuuden edistämiseen
 • turvallisuutta ja varautumista edistäviin investointeihin
 • pieniin vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta parantaviin investointeihin

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 60 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. Tutustu lisää tukimuotoihin Ruokaviraston sivuilta. Painike alla. Sinun ei tarvitse huolehtia hankemuodon valinnassa, Leader-ryhmä auttaa kyllä tässä.

Pienhankkeet

Uutena rahoituskaudelle 2023-2027 on tulleet pienhankkeet, joiden menettelyt ovat tavallista kehittämishanketta yksinkertaisemmat. Pienhankkeissa voidaan kuitenkin tehdä aivan samoja toimenpiteitä kuin normaaleissakin investointi- ja kehittämishankkeissa, mutta niiden kustannusarvio voi maksimissaan olla 8000 euroa ja minimissään 2000 euroa. Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Pienhanke korvaa entiset teemahankkeet ja niiden haku on jatkuva. Tukiprosentit ovat investointeihin pääsääntöisesti 60 % ja kehittämiseen 80 %. Julkisoikeudelliset yhteisöt eivät voi hakea pienhankkeita. Pienhanke kannattaa suunnitella huolella, sillä siinä ei ole muutosmahdollisuutta ja kaikki haetut toimenpiteet tulee tehdä.

kräsooran esteetön laavu
Anna Kari

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutushankkeiden kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät ja yhteisöt sekä viljelijät. Koulutushanke voi tarkoittaa ryhmäkoulutusta, täsmäkoulutusta tai laajempaa koulutuskokonaisuutta. Hankkeessa voidaan järjestää ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista, mukaan lukien koulutuskurssit, työpajat ja valmennus. Koulutushanketta voi hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset koulutusta tarjoavat yhteisöt.

Siinä missä koulutushankkeen kohderyhmä on rajattu koulutuksen osallistujiin, tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä. Tiedonvälityshankkeet välittävät uusinta tietoa muita menetelmiä kuin koulutusta käyttäen. Tiedonvälityshankkeessa voidaan laatia tai päivittää mm. maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia. Tukitaso vaihtelee (50 %-100 %) kohderyhmästä riippuen.

Älykkäät kylät yhteistyöhanke

Älykkyys ei ole yksinkertainen eikä ainakaan pieni termi. Älykkyys tarkoittaa esimerkiksi kykyä oppia uutta ja soveltaa oppimaansa ongelmien ratkaisuun. Älykkäisiin kyliin panostetaan nyt Euroopan unionissa laajasti – tule mukaan kehittämään kotiseutuasi!

Älykkäillä kylillä tarkoitetaan maaseutualuiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen omaa toimintaansa ja toimintaympäristöään. Älykkäät kylät kehittävät toimintaansa osallistavasti ja hyödyntävät erityisesti digitaalisia ratkaisuja pyrkiessään parantamaan oman alueensa taloudellista, sosiaalista ja ympäristön tilaa. Älykkäät kylät tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin maaseutualueilla kuin ympäröimissä kaupungeissa.

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin vaikka valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin. Älykkäät kylät yhteistyöhankkeessa tarvitaan vähintään kaksi toimijaa, kumppania, jotka yhdessä etsivät ratkaisuja johonkin haasteeseen. Teemat voivat nousta niin taloudellisista, sosiaalisista kuin ympäristö näkökulmista. Yhteistyöhankkeessa määritellään lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, joilla edistetään elinvoimaa mahdollisemman konkreettisesti. Hankkeessa rakennetaan yhteinen suunnitelma (strategia) ja sen käytännön toteutus. Hakijat voivat olla yhdistyksiä, osuuskuntia, kuntia tai muita kehittäjäorganisaatioita. Kumppaneina voi edellä mainituiden lisäksi olla mm. oppilaitoksia.

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeen suunnitteluun voidaan myöntää myös kertakorvauksena 5000 euron valmisteluraha. Valmistelurahalla voidaan selvittää, onko hankkeella onnistumisen edellytyksiä. Tuloksena syntyy aiesopimus tai raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeelle myönnetään tukea pääsääntöisesti 90 %. Älykkäät kylät yhteistyöhanke voi olla jopa useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen. Investointeihin voidaan hyödyntää myös muita rahoituskanavia.

Opas esittelee uusia käyttömahdollisuuksia teollisuuden ylijäämä tekstiileillä

Sovinko hakijaksi?

Kassassa rahaa ja toimijoilla aikaa

Aseta hankkeellesi realistiset tavoitteet. Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Hanketta ei myöskään ole saanut aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa.

Hankkeet ovat yleishyödyllisiä

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua vain harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hakijoina voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Neljä pyöräilijää
Pyörämatkailu sai nostetta varsinkin keväällä 2020 alkaneen koronapandemian myötä. Alueellamme käynnistettiin kaksikin hanketta, joissa kehitetään pyörämatkailureitistöjä.
Ikaalisten kansallispukuja rivissä viisi naisen pukua ja yksi miehn puku
Ikaalisten naisen kansallispuku tarkistettiin Leader-hankkeena (tarkistetut mallit kuvassa toinen ja kolmas vasemmalta). Hankkeen monien työpajojen ja ammattilaisten työtuntien tuloksena puvun valmistamiseen saatiin tehtyä ohjeet ja kaavat.

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat kingejä!

Hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma ovat hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, joten sen laatimiseen kannattaa paneutua huolella. Kerro hankesuunnitelmassa miksi hanke on tärkeä, mitä toimenpiteitä siinä tehdään ja mitä tavoitteita hankkeella on. Kerro miten hankkeesi vastaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäapuna hankesuunnitelman laatimiseen tutustu hankesuunnitelmarunkoon ja valintakriteereihimme 

Kun hankkeelle laaditaan kustannusarviota, hankkeen sisältö on oltava tiedossa. Kustannusarvion pitää perustua hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Kustannuksia voi syntyä hankkeen aikana ainoastaan niille kustannuspaikoille, jotka on mainittu kustannusarviossa. Kustannusarviossa onkin eriteltävä kaikki hankinnat, tarvikkeet, toimenpiteet ja muut kustannukset, joita hankkeessa syntyy. Mikäli sinulle tulee hankkeessasi muutostarvetta, tee muutoshakemus ETUKÄTEEN Hyrrässä ennen kuin muutokset toteutuvat/kustannus syntyy.

Näin haet leader-hanketta

1. Idea tai tarve

Yhdistyksellänne on idea tai jokin tarve, joka halutaan toteuttaa.

2. Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Leader-ryhmään ja testaa onko ideasta Leader-hankkeeksi.
Neuvomme rahoituskuvioissa ja hanketukimuodon valinnassa. Hanketta ei voi aloittaa ennen kuin asiakirjat ovat kunnossa. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

3. Hakua varten tarvitset

Varmista, että yhdistykselläsi on Y-tunnus ja tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset.  Sähköistä tukihakua varten tarvitset myös Suomi.fi-tunnisteen.

4. Idea hankkeeksi

Tärkein työkalusi on hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion.

5. Kerää liitteet

Hankehakemusta varten tarvittavat liitteet kootaan pdf-tiedostoina. Leader-ryhmäsi neuvoo tarvittavien liitteiden osalta.

6. Tee sähköinen hankehakemus Hyrrässä

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi -valtuutuksen ja omat nettipankkitunnuksesi.  Autamme sinua hakemuksen laatimisessa ja Hyrrä-asioinnissa.  Voit perehtyä myös Hyrrä-asiointiohjeeseen kehittämishankkeille tai tutustua Ruokaviraston oppaaseen, Hanketoimijan käsikirjaan.

7. Allekirjoitus ja vireilletulo

Muistattehan allekirjoittaa hakemuksen Hyrrässä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti. Hanke tulee vireille, kun saat vireilletulosta ilmoituksen sähköpostitse osoitteesta noreply@ruokavirasto.fi. Hankkeen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä.

8. Lisäselvitykset

Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Leader-ryhmän pyynnöstä.

9. Hankkeen käsittely ja tukipäätös

Päätöksen hankkeesta ja tukiprosentista tekee Leader-ryhmän hallitus. Hallitus käsittelee hakemus kokouksessaan ja tekee päätöksen valintakriteerien avulla. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Satakunnan ELY-keskus varmistaa, ettei hankkeessa ole mitään lainvastaista. Tämän jälkeen hankkeenne saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.

10. Toteuta hanke

Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta  hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Muista tiedottaa hankkeestasi ja saamastasi Leader-tuesta, jotta muutkin saavat tietää Leaderin mahdollisuuksista. Vinkkejä hankeviestintään saat Maaseutu.fi -sivuilta.

Referenssit