kylään kylään

Teemahanke on parhaillaan käynnissä. Mukana kahdeksan toteuttajaa viidestä alueemme kunnasta. Alla kuvausta teemasta.

Tampere ja Pirkanmaa hakevat vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Kyseessä on mittava hanke, johon osallistuu Tampereen ja pääkuntakumppanin Mänttä-Vilppulan lisäksi 18 pirkanmaalaista kuntaa. Leader alueeltamme mukana ovat Ikaalinen ja Parkano. Nimestä huolimatta kyseessä ei ole pelkkä ”taidehanke” vaan kulttuurin lisäksi kyseessä on myös elämänlaatu-, elinvoima-, kilpailukyky-, yhteistyö-, identiteetti- ja kansainvälisyyshanke.

Tämä kulttuuripääkaupungiksi haku on inspiroinut myös tämän teemahankkeen syntyä. Vaikka vain kaksi alueemme kuntaa on kyseisessä haussa mukana, voimme napata helmet koko tämän hankkeen ideoista ja hyödyntää niitä alueellemme. Mitä me voisimme kehittää/oppia/hyödyntää meille hankkeen yhdestä keskeisestä teemasta: enemmän kylähyppelyä?

Millaisia pieninvestointeja teidän yhdistyksenne voisi toteuttaa kotiseudullanne, jotta se houkuttelisi enemmän matkailijoita, kylähyppelijöitä? Yhteisötaidetta kylän reitille, kivat tervetuloportit, persoonallinen bussipysäkki tai muu vastaava taukopaikka, merkitty ulkoilureitti, viitoituksia, selfiekehyksiä kauniisiin maisemiin, monipuolinen kierrätyspistekylälle tms. Kylätalon keittiötäkin kun hieman remontoisi niin voitaisiin pitää matkailijoiden kanssa perinneruokakursseja. Iskurit ja muut turvallisuusvälineet samalla voisi päivittää ja laittaa niistä tiedot valtakunnallisiin kanaviin. Moderneilla digivälineillä ja -laitteilla voidaan esitellä mahdollisuuksia kokoontumispaikan pihapiiriäkin laajemmalta alueelta. Pihamaan kun kunnostaisi, niin siihen saisi paremmin toimivan tapahtuma-alueen. Varaston rakentaminen tai kontin hankkiminen auttaisi tarvikkeiden säilömisessä. Ideoi itse lisää!

Kustannusarvio voi olla 500- 8 000 euroa. Tukiprosentti on 50 %. Hakijan tulee olla yleishyödyllinen yhdistys. Omavastuuosuutta voi korvata talkootyöllä.

Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on 1.5.2021-30.4.2022. Kaikki toimenpiteensä hakija hakee maksatukseen yhdellä kertaa. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa eikä tehdä muutoksia. Miettikää ideaanne yhdistyksessä porukalla ja olkaa meihin päin yhteydessä. 

Hakuaika on 21.2.2021 asti!

ITE taidetta ulkona. Monta patsasta kuin kesäjuhlissa tansseissa

Teemahankkeen hakuohjeet ja valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Leader Pohjois-Satakunta ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Leader-toimisto vastaa toimenpiteiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta.

Hakuprosessin kulku

1. Yhdistyksellä on idea, jonka sopivuudesta teemahankkeeseen ollaan yhteydessä Leader Pohjois-Satakuntaan.

2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan hankesuunnitelma ja täytetään hakemuslomake.

3. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Leader Pohjois-Satakunnan toimistolle viimeistään su 21.2.2021. mennessä.  Avoin haku aukeaa ma 21.12.2020.

4. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet maaliskuun kokouksessaan.

5. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään huhtikuun alussa tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Pohjois-Satakunnalta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta. Samassa tilaisuudessa järjestetään koulutusta hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

6. Leader-toimistosta lähetetään kaikki alahankkeet sisältävä hakemus Satakunnan ELY-keskukseen.

7. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan vasta, kun on saanut Leader Pohjois-Satakunnalta siihen luvan

8. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun yhdellä kertaa. 

Aina voi olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista ja toteuttamista varten.

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueelle. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus paikalliseen kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Hankkeen hakijan innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Hankkeiden valintakriteerit on lueteltu tämän tekstin lopussa.

Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Hyväksyttyjä hakemuksia pitää olla vähintään kolme, jotta teemahanke toteutuu. Teemahankkeelle ennalta määrätty kokonaiskustannusarvio määrittää mukaan valittavien hankkeiden määrän.

Leader Pohjois-Satakunnan hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Leader Pohjois-Satakunnan hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä.

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikoko on 500 € ja maksimikoko 8 000 €.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman montaa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi olemassa oleva reitistö tai muut palvelut.

Alahankkeiden tukiprosentti on 50 %.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennustarvikkeet
 • rakentamiseen liittyvien koneiden ja kaluston vuokraus
 • ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja jne)
 • kone-, laite-, väline- ja kalustohankinnat
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta
 • talkootyö ja kohtuullinen talkootarjoilu

Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. Hyväksyttyjen hankkeiden edustajille pidetään aloitustilaisuus, jossa käydään läpi hankkeen toteutukseen ja maksatuksen hakemiseen liittyvät asiat. Teemahankkeessa mukana olevat eivät voi tehdä muutoksia hankesuunnitelmaan. Talkootyö hyväksytään osaksi investointeja, ja sen määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Kukin alahanketoteuttaja hakee kaikki toimenpiteensä maksatukseen yhdellä kertaa. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen annettujen ohjeiden mukaisesti myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Ruokaviraston lomakkeella 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma). Lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelman täyttöohje) on myös samasta linkistä saatavilla. 

Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät, aikataulu sekä kustannusarvio. Kerro siis mahdollisimman tarkasti, mitä aiotte hankkia tai tehdä ja kuka hankkeesta hyötyy. Keksi alahankkeellesi kuvaava, lyhyen ytimekäs nimi ja kirjoita se hakemukseen! Lataa hankesuunnitelmapohja tästä
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • yhdistyksen säännöt
 • viimeisin tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase, jossa mukana vertailuvuosi)
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta
 • talkootyösuunnitelma jos hankkeessa on talkoita
 • jos kyse on rakentamisesta, alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio
 • indikaattorilomake
 • hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta
 • mahdolliset luvat ja sopimukset, jos hankkeessa sellaisia tarvitaan
 • selvitys alv-velvollisuudesta, mikäli hakija on alv-velvollinen

Neuvomme mielellämme tarvittavien liitteiden kanssa ja hankesuunnitelman laadinnassa. Ota rohkeasti aina yhteyttä!

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Leader Pohjois-Satakuntaan 21.2.2021 mennessä. Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan.

Hakemukset voi toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen aktiivinen.pohjois-satakunta@kankaanpaa.fi, tuomalla toimistollemme Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää tai postitse Leader Pohjois-Satakunta / teemahanke Kylään kylään, PL 36, 38701 Kankaanpää. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Vinkkilista hakijoille:

 • Mieti järkevä kokonaisuus –ei liian pieni, ei liian iso
 • Hanki luvat suostumukset, sopimukset tms. jo hakuvaiheessa
 • Varaudu PITKÄÄN väliaikaisrahoitukseen!
 • Mieti riskit –niitä on aina –varasuunnitelmia on hyvä olla
 • Arvioi talkootyö sopivaksi –tunnista vaikutus omaan rahoitukseen

Kylään kylään -teemahankkeesta tiedotetaan Leader Pohjois-Satakunnan kotisivuilla ja somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram), paikallislehdissä sekä suoralla sähköpostitiedotuksella. Hakijan tulee tiedottaa hankkeestaan omissa kanavissaan ja toimittaa myös kuvamateriaalia Leader Pohjois-Satakunnan käyttöön. Somessa käytetään hastageja #sankariyhdistykset #maaseuturahasto #leaderpohjoissatakunta #teemahanke

 

Valintakriteerit

Hyväksyttävyyskriteerit (kaikkien täytyttävä)

1. Leader Pohjois-Satakunnan -strategian mukaisuus
2. Paikallislähtöisyys
3. Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
4. Pyrkimys luoda uutta

Teemahankkeen kriteerit (vähintään kolmen täytyttävä)
1. Hankkeella parannetaan alueen matkailu- ja nähtävyystarjontaa
2. Hanke parantaa alueen pitovoimaa
3. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta ja kannustaa yhdistystoimintaan mukaan
4. Hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta
5. Hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä
6. Hanke aktivoi uusia toimijoita maaseudun kehittämiseen
7. Hanke huomioi kestävän kehityksen arvot