Suunta

Teemahankkeeseen ei saatu tarpeeksi alahankehakemuksia.

Hiipuiko toiminta korona-aikana? Onko vauhtiin pääsy nyt nihkeää? Tekisikö kuitenkin mieli tehdä jotain mukavaa toisten kanssa yhdessä? Tsekkaa voisiko Suunta -teemahanke olla juuri teidän yhdistykselle avuksi ja piristysruiskeeksi toiminnan kehittämiselle. Lähdetään yhdessä kohti uutta suuntaa! Haku auki 21.2.2022 asti!

Leader Pohjois-Satakunta avaa hakuun teemahankkeen ”Suunta”. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme, joilla vähennetään yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta sekä parannetaan alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kehittämistoimenpiteillä tuetaan erityisesti pienten kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaa­ajanviettotapoja sekä pitämään huolta kotiseudustaan.

Toimenpiteet voivat liittyä esim.: 

 • liikuntaan, 
 • kulttuuriin,
 • luontoon ja pihapiiriin 
 • tapahtumiin

Teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla kehittämistoimenpiteillä voidaan muun muassa suunnitella ja toteuttaa uusia harrastusryhmiä, aloittaa uutta kerhotoimintaa, järjestää erilaisia tapahtumia tai työpajoja, toteuttaa yhteisöllisiä projekteja, tilaisuuksia ja koulutuksia, joiden tavoitteena on yhteisön hyvinvoinnin, identiteetin ja osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on eritoten lisätä eri kulttuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden yhteistyötä, tehdä hankemaailmaa tutuksi yhteisöille sekä aktivoida mukaan toimintaan.

Toimenpiteinä voidaan myös suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi erilaisia esitteitä ja sähköisiä materiaaleja, koota tietoa alueen osaamisesta, palveluista, reiteistä, yrityksistä tai vuokrattavista tiloista. Voidaan myös toteuttaa muun muassa paikallishistoriaa ja -tarinoita hyödyntäen materiaaleja luonto- ja kulttuuripolkuihin ja hyödyntää muita digitalisaation mahdollisuuksia yhdistysten toiminnassa.  Voidaan myös toteuttaa kyläsuunnitelmia tai vaikka vesistön kunnostussuunnitelmia. Tai tehdä opintomatkoja kotimaassa hyvien esimerkkien luo uuden vireen löytämiseksi. Näiden toimenpiteiden avulla vahvistetaan alueiden harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudulla sijaitsevien alueiden veto- ja pitovoimaa asuinpaikkana. 

Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on 1.5.2022 – 30.04.2023. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa eikä tehdä muutoksia. Tukiprosentti on 70%. Kustannusarvio voi olla välillä 1000-7000 euroa. Omarahoitusosuutta voi korvata osin talkootyöllä.

Uusia suuntaideoita innolla odottaen,
Leena
hankeneuvoja

Veneskosken kesäteatterissa ihmisiä katsomossa

Teemahankkeen hakuohjeet 

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Leader Pohjois-Satakunta ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Leader-toimisto vastaa toimenpiteiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta.

Hakuprosessin kulku

 1. Yhdistyksellä on idea, jonka sopivuudesta teemahankkeeseen ollaan yhteydessä Leader Pohjois-Satakuntaan.
 2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan Leader toimiston ohjeiden mukaan hankesuunnitelma kustannuslaskelmineen ja muine liitteineen sekä täytetään hakemuslomake.
 3. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Leader Pohjois-Satakunnan toimistolle viimeistään ma 21.2.2022. mennessä.  Haku on jo auki!
 4. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet maaliskuun kokouksessaan.
 5. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään huhtikuun alussa tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Pohjois-Satakunnalta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta. Samassa tilaisuudessa järjestetään koulutusta hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.
 6. Leader-toimistosta lähetetään kaikki alahankkeet sisältävä hakemus Satakunnan ELY-keskukseen.
 7. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan vasta, kun on saanut Leader Pohjois-Satakunnalta siihen luvan.
 8. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun yhdellä kertaa. 

Aina voi olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista ja toteuttamista varten.

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueelle. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus paikalliseen kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Hankkeen hakijan innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. 

Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Hyväksyttyjä hakemuksia pitää olla vähintään kolme, jotta teemahanke toteutuu. 

Leader Pohjois-Satakunnan hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Leader Pohjois-Satakunnan hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä.

Valintakriteerit

Hyväksyttävyyskriteerit (kaikkien täytyttävä)

 1. Leader Pohjois-Satakunnan -strategian mukaisuus
  2. Paikallislähtöisyys
  3. Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
  4. Pyrkimys luoda uutta

Teemahankkeen kriteerit (vähintään neljän täytyttävä)
1. Hankkeen tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden parantaminen
2. Hanke parantaa alueen pitovoimaa
3. Hanke lisää alueen vetovoimaisuutta
4. Hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta
5. Hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä
6. Hanke aktivoi uusia toimijoita maaseudun kehittämiseen
7. Hanke huomioi kestävän kehityksen arvot
8. Hanke hyödyntää paikallisia vahvuuksia ja/tai ottaa huomioon aiemmat alueella toteutetut hankkeet

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikoko on 1000 € ja maksimikoko 7 000 €.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman montaa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi alueen muut palvelut.

Alahankkeiden tukiprosentti on 70 %.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia kehittämisteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:
• palkat ja palkkiot
• ostopalvelut
• pienhankinnat (max. 850 €)
• markkinointi ja tiedotus
• vuokrat ja toimistokulut
• talkootyö ja siihen liittyvät kulut.
• muut hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset
Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa.

Hyväksyttyjen hankkeiden edustajille pidetään aloitustilaisuus, jossa käydään läpi hankkeen toteutukseen ja maksatuksen hakemiseen liittyvät asiat. Teemahankkeessa mukana olevat eivät voi tehdä muutoksia hankesuunnitelmaan. Talkootyö hyväksytään osaksi kustannuksia, ja sen määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Kukin alahanketoteuttaja hakee kaikki toimenpiteensä maksatukseen yhdellä kertaa. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen annettujen ohjeiden mukaisesti myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Ruokaviraston lomakkeella 3325A (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma). Lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelman täyttöohje) on myös tästä linkistä saatavilla.

Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät sekä aikataulu Kerro siis mahdollisimman tarkasti, mitä aiotte hankkia tai tehdä ja kuka hankkeesta hyötyy. Keksi alahankkeellesi kuvaava, lyhyen ytimekäs nimi ja kirjoita se hakemukseen! Lataa hankesuunnitelmapohja tästä (doc)
 • kustannusarvio. Tämä on hankkeesi kingi, jonka laatimisessa tulee olla erityisen tarkkana. Leader -toimistoon kannattaa olla heti idean kanssa yhteydessä, jotta kustannusarvio voidaan laatia vaaditun mukaisena heti alkumetreillä. Kustannusarvion liitteenä on oltava hintatietodokumentointi.
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • yhdistyksen säännöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta
 • Talkootyösuunnitelma lomake 3306f, jos hankkeessa on talkoita
 • jos kyse on rakentamisesta, alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio
 • Indikaattorilomake 3306Dind
 • hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta
 • mahdolliset luvat ja sopimukset, jos hankkeessa sellaisia tarvitaan
 • selvitys alv-velvollisuudesta, mikäli hakija on alv-velvollinen

Neuvomme mielellämme tarvittavien liitteiden kanssa ja hankesuunnitelman laadinnassa. Ota rohkeasti aina yhteyttä!

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Leader Pohjois-Satakuntaan ma 21.2.2022 mennessä. Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan.

Hakemukset voi toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen aktiivinen.pohjois-satakunta@kankaanpaa.fi, tuomalla toimistollemme Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää tai postitse Leader Pohjois-Satakunta / teemahanke Suunta, PL 36, 38701 Kankaanpää. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Vinkkilista hakijoille:

 • Mieti järkevä kokonaisuus –ei liian pieni, ei liian iso
 • Hanki luvat suostumukset, sopimukset tms. jo hakuvaiheessa
 • Varaudu PITKÄÄN väliaikaisrahoitukseen!
 • Mieti riskit –niitä on aina –varasuunnitelmia on hyvä olla
 • Arvioi talkootyö sopivaksi –tunnista vaikutus omaan rahoitukseen

 

Viestintä

Suunta -teemahankkeesta tiedotetaan Leader Pohjois-Satakunnan kotisivuilla ja somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram) sekä suoralla sähköpostitiedotuksella. Hakijan tulee tiedottaa hankkeestaan omissa kanavissaan ja toimittaa myös kuvamateriaalia Leader Pohjois-Satakunnan käyttöön. Somessa käytetään hastageja #sankariyhdistykset #maaseuturahasto #leaderpohjoissatakunta #teemahanke

Ikaalisten kansallispukuja rivissä viisi naisen pukua ja yksi miehn puku

Maksatusta hakevat

Maksatusta tekeville maksulomake teemahankkeelle 3318 ladattavissa Ruokaviraston sivuilta. Painike yläpuolella. Kustannukset täytetään kohtaan 6.

MUITA Lomakkeita toteuttajille